Privacy – en cookiestatement | Van Melick Ga naar hoofdinhoud

Wie we zijn

De van Melick groep (hierna van Melick) is gevestigd aan de Wiebachstraat 33, 6466 NG te Kerkrade. Van Melick exploiteert haar diensten en producten onder de handelsnamen: Van Melick the catering company, Van Melick culinair, Van Melick totaal concepten, Mees catering, en Mees meals en is eigenaar en exploitant van de sites: www.vanmelickgroep.nl, www.vanmelick.nl, www.vanmelicktotaalconcepten.nl, www.vanmelickculinair.nl, www.meesmeals.nl en www.meescatering.nl

 

Privacy algemeen

Van Melick zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Door het gebruik van de website verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

Bezoekers van onze site

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Lees daarover meer in het hoofdstuk cookies.

Daarnaast verzamelt van Melick slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, e-mailadres en organisatie.

Van Melick gebruikt de vrijwillig door u, via de website of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over de uitvoering van onze dienstverlening en overige activiteiten en u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en specifieke van Melick publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken aan te passen aan uw wensen. U kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Van Melick verwerkt de persoonsgegevens van privépersonen of betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van deze relaties: namen, telefoonnummer en e-mailadres.

Van Melick kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van van Melick ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere van Melick entiteiten, zakenpartners, en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin van Melick hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Van Melick heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die van Melick hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

 

Persoonsgegevens van kandidaten/ sollicitanten

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie-/ selectieprocedure zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van van Melick respectievelijk haar opdrachtgevers en de sollicitant. Wanneer u een sollicitatie instuurt, geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

Persoonsgegevens die via het sollicitatieformulier op de website worden verstuurd, gebruikt van Melick alleen voor het doel waarmee u ze heeft ingestuurd: solliciteren op een vacature bij van Melick. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

In het kader van een sollicitatie-/ selectieprocedure vragen we u om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij sollicitatie via de website:

  • Voor- en achternaam, e-mail adres en als u daarvoor kiest uw telefoonnummer
  • Curriculum vitae (CV) en een pasfoto

Tijdens de eventueel daaropvolgende sollicitatieprocedure:

  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Op het moment dat u bij van Melick kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

  • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
  • Daarnaast verwerken wij soms gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Van Melick legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Een entiteit van van Melick kan de persoonsgegevens van een kandidaat/ sollicitant doorgeven aan andere van Melick entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de al eerder genoemde doelen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Van Melick heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Door het versturen van het sollicitatieformulier op onze website geeft u ons toestemming om in het geval dat u niet wordt aangenomen jouw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren, vanwege mogelijke toekomstige vacatures.

Indien u voor van Melick of haar opdrachtgevers hebt gewerkt dan blijven uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Twee jaar na het laatste contact zullen wij u uit schrijven en uw gegevens worden vernietigd.

Indien u voordien niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven. via onderstaand adres. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door van Melick. Uw persoonsgegevens zijn nog 2 jaar beschikbaar in een afgeschermde omgeving. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

 

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat van Melick gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen

en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Met deze gegevens kunnen wij u overigens niet identificeren. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren. Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer Meer informatie over cookie-instellingen in Safari Meer informatie over cookie-instellingen in Opera U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Google Analytics

Van Melick maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door van Melick. Van Melick heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Van Melick krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

 

Beveiliging

Van Melick doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens van Melick diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is van Melick met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u ze met van Melick heeft gedeeld.

 

Uw rechten:

U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met van Melick via onderstaand contactadres. Indien u van mening bent dat van Melick met betrekking uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Van Melick kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van van Melick. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door van Melick dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

Van Melick Groep

Wiebachstraat 33
6466 NG Kerkrade
T +31 (0)45 – 522 92 44
M info@vanmelick.nl