Algemene voorwaarden | Van Melick Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICIEEL NETWERK CATERING EVENTS

Artikel 1 Definities
Officieel Netwerk Catering Events: Een netwerk van kwaliteitsbewuste partycateraars met als doel het verbeteren
en waarborgen van de kwaliteit en het imago van de partycatering branche inNederland aangeduid als ONCE.

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten voor bijeenkomsten en lid is van ONCE.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst / Opdrachtbevestiging: Een overeenkomst of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
ter zake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering: De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen: Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen: Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AVO: Algemene Voorwaarden Officieel Netwerk Catering Events

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De AVO zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVO andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVO.
2.2 Afwijken van de AVO is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 Zijn de AVO eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVO toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij
opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer zal een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard en als er een tweezijdig ondertekende opdrachtbevestiging bij opdrachtgever en opdrachtnemer aanwezig is. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Artikel 4 Gastenaantal
4.1 De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien er een wijziging
in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van
food & beverage [m.a.w. culinair en dranken] zijn ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op
het aantal gasten zoals vermeld in de offerte of overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo snel mogelijk
te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van offerte of overeenkomst. Indien de wijziging
zich voordoet in het offertestadium dan zal opdrachtnemer zich inzetten de best passende oplossing te vinden. Zodra de
opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft opdrachtgever getekend voor een minimaal aantal gasten.
4.2 Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk tot 7 werk dagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5 % van het overeengekomen gastenaantal.
4.3 Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of overeenkomst extra in rekening gebracht.
4.4 Is de verlaging van het aantal gasten hoger dan 5% dan is opdrachtnemer gerechtigd de prijzen aan te passen volgens
onderstaand schema:

Verlaging aantal gasten

Verhoging arrangement of F & B Prijs

0 – 5 %

0 %

5 – 10 %

5 %

10 – 15 %

10 %

15 – 20 %

12 %

20 – 25 %

15 %

25 – 30 %

17,5 %

30 % of meer

20

4.5 Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie drankverbruik en personeelskosten tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 5 Beeldrecht en tekeningen
5.2 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.
5.3 De onder 5.1 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 6 Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtnemer door te berekenen.
6.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
6.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen middels schriftelijke mededeling aan opdrachtgever door te berekenen.
6.4 Een prijsverhoging als bedoeld onder 6.3 geeft opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst in overleg met opdrachtnemer te herzien.

Artikel 7 Betalingen
7.1 Betalingen dienen te geschieden 8 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.
7.2 Opdrachtgever is verplicht: – 25% van de overeengekomen opdrachtwaarde als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen. – 85% van de overeengekomen opdrachtwaarde dient opdrachtgever uiterlijk 10 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te hebben aanbetaald – Het restant van de overeengekomen opdrachtwaarde wordt door opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen – Voor elk van de betaalmomenten stuurt opdrachtnemer tijdig een factuur aan opdrachtgever – De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W.
7.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.
7.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.
7.5 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120, –. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.
7.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.
7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
7.8 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.
7.9 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van EUR 350,00 en onverminderd de BTW.

Artikel 8 Annuleringen
8.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt. – Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen. – Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen. – Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
8.2 Annulering door opdrachtgever kan uitsluitend aangetekend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.
8.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de algemeen in de samenleving geaccepteerde normen, waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Uitvoering
9.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.
9.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
9.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden binnen de opdracht te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
9.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
9.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
9.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever twee uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
9.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
9.9 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet-tijdige aanvoer of niet-tijdig uitvoering daarvan.
9.10 Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op diens projectlocatie tijdens de partij aanwezig zijn,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 Transport en werkomstandigheden
10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren
10.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
10.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Opdrachtnemer kan opdrachtgever indien gewenst een HAM-checklist aanleveren.

Artikel 11 Reclame
11.1 Opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.
11.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of overeenkomst. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, overeenkomsten en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.
11.3 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.
11.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.
11.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
12.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.
12.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet rechtstreeks aansprakelijk, maar zal in de gerezen schadesituatie zijn verantwoordelijkheid nemen voor zover dat redelijkerwijs van opdrachtnemer verlangd kan worden.
12.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
12.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen dergelijke schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
12.6 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of an- deren aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.
12.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
12.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
12.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
12.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 13 Klachten
13.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na constatering van een afwijking aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.
13.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 14 Eigendom goederen
Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde nonconsumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven dient opdrachtgever dit direct aan opdrachtnemer te melden en in overleg te gaan over de wijze van retournering van betreffende goederen. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
15.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
15.3 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.
15.4 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 17 Geschillen
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OFFICIAL NETWORK CATERING EVENTS

Article 1 Definitions
Official Network Catering Events: A network of qualify-aware party caterers with the objective of improving and
guaranteeing the quality and the reputation of the party catering industry in the Netherlands referred to as ONCE.

Contractor: The natural or legal person or company that is engaged in the provision of services for meetings and that is a member of ONCE.

Client: The natural or legal person or company that concluded an agreement with the contractor.
Agreement / Order Confirmation: An agreement or order confirmation between the client and the contractor in
connection with one or more services to be provided by the contractor at a price payable by the client.

Cancellation: The communication made by the client in written form that one or more of the stipulated services shall, either wholly or partly, not be used or the communication made by the contractor in written form that one or more stipulated services shall, either wholly or partly, not be provided.

Days: Days refers to calendar days.

Working Days: Working days refers to all days with the exception of Saturdays, Sundays and
generally acknowledged holidays.

GTC: General Terms and Conditions Official Network Catering Events

Article 2 Applicability
2.1 The GTC are applicable to all agreements concluded by the contractor with the client and to all offers of the contractor for the conclusion of an agreement. Other general terms and conditions are not applicable to the same, unless expressly stipulated otherwise in writing. If apart from the GTC other general terms and conditions are
applicable then the GTC shall prevail in case of a discrepancy.
2.2 It is only possible to deviate from the GTC in writing and on a case-by-case basis.
2.3 If the GTC have been declared applicable to an agreement once in a legally valid manner then the lastly applicable version of the GTC is deemed to be applicable to all subsequent agreements by and between the same parties.

Article 3 Offers
3.1 All offers made by or on behalf of the contractor are valid for a period of 14 working days, unless indicated otherwise and/or unless the contractor withdrew the offer within this time limit. After this time limit possible options expire and the contractor can use the reserved capacity for other requests.
3.2 A contract awarded or an order placed by the client has binding effect on the client. The contractor shall send an order confirmation to the client. If the client does not object to the description of the contract contained in an order confirmation within 5 working days after despatch of an order confirmation then the order confirmation is deemed to represent the agreement correctly and completely.
3.3 The contractor shall in any case only be bound when its written offer has been accepted in a timely fashion and a bilaterally signed order confirmation is available at the client and the contractor. The risk of obscurities due to contracts awarded orally or by telephone is vested in the client.

Article 4 Number of guests
4.1 The cost budget is based on the number of guests as stipulated in the agreement. If a change in the number of guests occurs then this shall affect the price calculation of the agreement. Apart from the costs of food and beverages [in other words, culinary and drinks] factors like the deployment of personnel and required materials are also calculated on the basis of the number of guests as mentioned in the offer or agreement. The client is held to forthwith inform the contractor as soon as changes or additions occur that differ from the offer or agreement. If the change occurs in the offer stage then the contractor shall make every effort to find the best suitable solution. As soon as the contract has definitively been established in an agreement then the client has signed off for a minimum number of guests.
4.2 Reduction of the stipulated number of guests with settlement of the costs is possible up to 7 working days prior to the start of the event up to a maximum of 5% of the stipulated number of guests.
4.3 If more guests appear on the day of the performance than the stipulated number then the relevant costs are charged additionally on the basis of the data mentioned in the offer or the agreement.
4.4 If the reduction of the number of guests is higher than 5% then the contractor is entitled to adjust the prices in accordance with the following schedule:

Reduction number of guests

Increase arrangement or F & B Price

0 – 5 %

0 %

5 – 10 %

5 %

10 – 15 %

10 %

15 – 20 %

12 %

20 – 25 %

15 %

25 – 30 %

17,5 %

30 % or more

20

4.5 Contracts are accepted on the basis of actual costs for beverage consumption and personnel costs, unless expressly stipulated otherwise in the agreement.

Article 5 Image right and drawings
5.2 All images, drawings, ideas and data processed in, or enclosed with, an offer or order confirmation are exclusively meant to be used within the framework of the awarded or to be awarded contract and cannot be used for other purposes by the client or be made available to any third party. All rights to the same remain vested in the contractor.
5.3 The documents as intended in article 5.1 remain the property of the contractor. The contractor therefore reserves the right to claim these documents back.

Article 6 Prices
6.1 All prices are excluding VAT. All other duties, which are officially imposed, are also at the expense of the client. The contractor shall communicate these as much as possible in advance. The contractor is entitled to pass on all increases in taxes, duties or social security costs officially imposed on the contractor.
6.2 If the contractor provides a combined quotation then there is no obligation to perform a part of the quotation at a corresponding part of the price quoted for the whole.
6.3 If one or more cost price factors undergo a change after the conclusion of the agreement then the contractor is entitled to pass these increases on by means of a written communication to the client.
6.4 A price increase as intended in article 6.3 authorises the client to adjust the agreement in consultation with the contractor.

Article 7 Payments
7.1 Payments must take place within 8 working days after the date of the invoice, unless indicated otherwise in the offer.
7.2 The client is held to:
– pay 25% of the stipulated contract value by way of down payment upon the conclusion of the agreement;
– pay 85% of the stipulated contract value by way of down payment at the latest 10 days prior to the implementation of the agreement;
– the remainder of the stipulated contract value is invoiced by the contractor following the implementation of the agreementby way of final settlement upon deduction of the aforementioned down payments;
– the contractor sends an invoice to the client for each of the payment moments in a timely fashion;
– the final settlement provides an accurate specification of the provided services and a specification of services to be invoiced based on actual costs as well as a specification of the VAT.
7.3 If a down payment is not received in a timely fashion then the contractor is entitled to cancel the contract with immediate effect and to reject the further implementation of the contract, without thus being in default. This is qualified as cancellation by the client and article 8.1 is equally applicable.
7.4 If the client did not pay in full within 14 days after the date of the invoice then the client is, without any notice of default being required, liable to pay interest to the contractor on the outstanding amount as from the date of expiry of the payment term up to the date of payment set at 1.5% per calendar month. In this respect a part of a month is calculated as a full month.
7.5 If the client fails to comply with its payment obligations or other obligations then the client is liable to pay compensation for all costs that the contractor needs to incur in order to obtain satisfaction out of court, hereinafter referred to as: “collection costs”. The collection costs are set at a minimum of 15% of the principal sum with a minimum of € 120.00. The liability to pay collection costs follows from the mere fact that the contractor relies on legal assistance. In addition the client bears the costs of judicial measures in order to obtain satisfaction, if the contractor proceeds with the same.
7.6 If the creditworthiness of the client gives, at the discretion of the contractor, cause to this then the contractor is authorised to desire of the client that the latter provides security in the form of a bank guarantee for the payment of future instalments.
7.7 The client is not authorised to rely on settlement.
7.8 Possible disputes between the contractor and the client as a result of complaints filed by the client, or on any other account, do not entitle the client to suspend its payment obligations, unless the competent court has expressly authorised the client to do so.
7.9 Prosecution costs due to payment default and collection costs, both judicial and extrajudicial, including the costs for legal assistance as well as those that are not liquidated by judgment, are at the expense of the client in the course of which the extrajudicial costs are set at 15% of the contract price with a minimum of € 350.00 and excluding the VAT.

Article 8 Cancellations
8.1 The client is not authorised to cancel an agreement, unless the client simultaneously irrevocably offers to pay the amounts specified below. Each and every cancellation is deemed to comprise this kind of offer. This kind of offer is deemed to have been accepted if the contractor does not forthwith reject the offer.
– In case of cancellation more than 120 days prior to the (first) day of the implementation the client is held to pay 50% of the contract price to the contractor.
– In case of cancellation 30 days or more prior to the aforementioned day the client is held to pay 75% of the contract price to the contractor.
– In case of cancellation fewer than 30 days prior to the aforementioned day the client is held to pay 100% of the contract price to the contractor.
8.2 Cancellation by the client can exclusively take place in writing by registered post. For the calculation of the payable amount the day when the written cancellation has reached the contractor is assumed.
8.3 The contractor reserves the right to cancel contracts that afterwards appear to be in breach of official regulations or the generally accepted norms, values and good taste, even if the contract has already been confirmed and/or the implementation has already started. This is also qualified as a cancellation by the client and article 8.1 is equally applicable.

Article 9 Implementation
9.1 The implementation of the agreement between the client and the contractor is based on the nature of the event specified by the client, the indicated numbers and the indicated circumstances. If the specification of the client does not correspond with the actual numbers, circumstances or nature of the event then the contractor shall, without prejudice to the provisions set forth in article 3.3, not be liable for the possible consequences thereof.
9.2 The client guarantees that the contractor can carry out all required preparations at the location in a timely fashion with free of charge availability of the required facilities, e.g. gas, water and electricity and areas, unless stipulated otherwise.
9.3 If the client does not comply strictly with an obligation deriving from an agreement with the contractor then the contractor is entitled to suspend compliance with any and all obligations vis-à-vis the client, without a notice of default or judicial intervention
being required, all without prejudice to the right to compensation. In that case everything that the client is held to pay to the contractor immediately falls due.
9.4 The contractor is authorised, unless indicated otherwise in the offer, to without notice and without consent of the client have certain activities within the framework of the contract carried out by third parties that are not employed by the same if this, at the discretion of the contractor, promotes a good and efficient implementation of the contract.
9.5 If the implementation of the agreement requires consent of a third party then the client shall provide for obtaining the consent at the expense of the client in a timely fashion. The client provides the contractor with written evidence that the consent has been obtained at the latest one week prior to the implementation of the contract. Not obtaining the required consent is fully at the risk of the client.
9.6 The contractor takes measures to ensure the confidentiality of all data and information made available to the contractor. The contractor shall not make these kinds of data and information available to third parties without written consent of the client.
9.7 If the contractor delivers food and beverages to the client, without personnel, then the client has a two-hour guarantee on the quality of the food as from the moment of delivery.
9.8 If the client and/or the guests of the client bring food with them from the location then this shall be at the risk of the client and/or its guests.
9.9 If the client reserved the delivery of certain materials and/or the implementation of certain parts of the agreement then the client shall be liable for late delivery or late implementation of the same.
9.10 Where necessary the contractor relies on the company emergency response team members of the client. The client is therefore responsible for the presence of sufficient company emergency response team members at its project location during the party, unless stipulated otherwise in writing.

Article 10 Transport and work conditions
10.1 Unless stipulated otherwise the contractor shall decide on the transport. The client is held to take all measures for a fast unloading of the goods. The contractor shall not be responsible for the storage method by the client. If the client fails to take measures for receipt of the goods in a timely fashion then the contractor shall be authorised to unload and store these goods at the expense and risk of the client following which the contractor has complied with the delivery obligation. The contractor reserves the right to deliver the goods in parts.
10.2 The client commits to ensure in a timely fashion that the activities that do not pertain to the contract of the contractor have been carried out in accordance with the requirements of the contractor and in such a timely fashion that the delivery and the preparation of the required fittings and furniture do not experience any delays, that the access to the areas where the contractor carries out the activities are unhindered and in general that the activities on the spot can progress in a proper and undisturbed manner.
10.3 The client gives the contractor room to work in accordance with the rules in the area of hygiene, occupational health and safety and the environment. The contractor can, if so desired, provide the client with an HAM checklist.

Article 11 Objections
11.1 The client is held to check during the implementation of the awarded contract whether or not the implementation of the contract corresponds with the requirements and needs of the client.
11.2 Objections can only be lodged in writing and supported by reasons within 5 working days after completion of the contract. Starting point in case of objections is the offer or agreement stipulated by and between the parties. Apparent printing, writing and/or counting errors as well as obscurities in offers, agreements and/or prospectuses shall not have binding effect on the contractor.
11.3 A demonstrable defect in a part of the implementation of the contract shall not entitle the client to reject the delivered performance as a whole.
11.4 The contractor does not accept any responsibility whatsoever for failures that were caused by or that are the result of negligence or acts of the client or third parties or external causes.
11.5 If the objection is related to a received invoice then this must be communicated to the contractor within 8 days after the date of the invoice by registered post. Objections received by the contractor after the expiry of the aforementioned time limit shall no longer need to be handled by the contractor. After the expiry of the time limit of 8 days as aforementioned the client is deemed to have agreed with the invoice despatched to the same.

Article 12 Liability
12.1 The contractor shall never be liable for any damages whatsoever incurred by the client and/or its guests and/or those who accompany the same and/or third parties, unless the damages are the direct result of intent or gross negligence on the part of the contractor.
12.2 Any and all possible liability of the contractor, on any account whatsoever, shall always be limited to at most the stipulated price of the contract or, should this be more, the amount that is paid out by the liability insurer of the contractor in connection with the relevant case.
12.3 The contractor shall not directly be liable for damages caused by intent or gross negligence of subordinates but shall in the relevant claim situation accept its responsibility to the extent that this can, within reason, be expected of the contractor.
12.4 If the proportion of the performance delivered to the client in respect of the scope of the damages incurred by the client gives cause to this then the damages to be compensated by the contractor shall be mitigated.
12.5 Trading losses and other indirect damages do not qualify for compensation. If so desired the client could conclude insurance against these kinds of damages. Should it be established in court that the contractor is yet responsible for trading losses then paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this article are equally applicable.
12.6 The client shall at all times be qualified as the owner, lessee or user of the area, even if the rent has been concluded through intermediary services of the contractor. The contractor does not accept any liability whatsoever for damages caused to the area by the client or by others and the client indemnifies the contractor against any and all claims of third parties in connection therewith.
12.7 If flagpoles or required anchoring of rented or ornamental materials and tent pavilions are placed on the instruction and/or with consent of the client then the contractor shall not accept any liability whatsoever for possibly inflicted damages.
12.8 The client shall be liable for any and all damages that shall be incurred by the contractor and/or any third party as a direct or indirect result of a breach of contract and/or an unlawful act of the client and/or its guests and/or those who accompany the same as also for damages that are caused by any animal and/or any substance and/or any good of which the client and/or its guests and/or those who accompany the same are the owner and/or under whose supervision they fall.
12.9 The contractor shall not be liable for loss or theft of properties of the client and/or its guests and/or those who accompany the same at the location where the contract is implemented.
12.10 If a contract is awarded by two or more clients, being natural or legal persons, then these persons are each jointly and severally liable for full compliance with the obligations of the client deriving from the agreement.

Article 13 Complaints
13.1 The client must report complaints about the quality of food and/or beverages to the contractor immediately after detection of a deviation in order that the contractor has the opportunity of possibly checking (having checked) the merits of the complaint on the spot and, where possible, remedy the same. The aforementioned time limit is applicable if the services can be provided during the normal working hours. If the services are provided outside of these normal working hours then the notification must be made immediately on the first following working day thereafter.
13.2 Possible complaints are only handled by the contractor if the client communicates the defects to the contractor immediately with the detection and then confirms the same in writing to the contractor within 5 working days, accurately stating the nature and the ground of the complaints as well as how the defect was detected.

Article 14 Title to goods
All crockery items, silver cutlery, tables, chairs, linen and other non-consumable goods made available by the contractor shall remain the property of the contractor. If goods of the contractor are left behind then the client must immediately report this to the contractor and enter into discussions how the relevant goods are returned. The client must compensate the contractor for damage to or loss of these goods by the client or its guests or members of staff at cost price.

Article 15 Fore majeure
15.1 Force majeure on the part of the contractor is understood as any and all circumstances that are beyond the control of the contractor as a result of which the normal implementation of the agreement is hindered. Force majeure is in particular also understood as delays due to unexpected traffic congestions; this kind of delay and the consequences thereof can never be blamed on the contractor and shall never be at the expense of the same.
15.2 In case of force majeure the client shall give the contractor another one month after the stipulated date of delivery to yet comply with its obligations, unless it, as known to the parties, regards a fatal deadline.
15.3 Special circumstances that cause stagnation in the preparation or shipment, be it foreseen or unforeseen, suspend the delivery obligation of the contractor for the duration of said circumstance.
15.4 If the contract must be implemented in areas made available by third parties then the contractor shall by no means be liable if the relevant areas are not actually made available by the relevant third parties.

Article 16 Applicable law
16.1 Dutch law is exclusively applicable to all agreements concluded by and between the contractor and the client.
16.2 In case of an interpretative discrepancy between the Dutch text and possible foreign translations thereof the interpretation according to the Dutch text shall have binding effect.

Article 17 Disputes
Any and all disputes with regard to or deriving from or connected with the offers made by the contractor and the agreements concluded with the contractor as well as all collections due to payment default shall exclusively be brought to the cognisance of the competent court with subject matter jurisdiction in the district where the contractor holds its registered office, unless the contractor opts to file the claim before the court in the district where the client holds its registered office / where the client is resident.